SJD logo

Alt om prøver

Retningslinjer for afholdelse af prøver i SJD-regi. Opdateret maj 2024.

Regler for afvikling af prøver i SJD 

Nærværende retningslinjer for afvikling af prøver i SJD skal, sammen med bestemmelserne i FMR og kommissorierne for de enkelte udvalg, danne grundlaget for afvikling af samtlige prøvetyper i regi af SJD, og erstatter alle tidligere versioner omhandlende samme emne. 

Da prøvelederen er øverste myndighed for prøvens afvikling, og som sådan skal påse at alle regler og formalia er overholdt, skal prøvelederen være bekendt og fortrolig med FMR, og medbringe en udgave af FMR på prøven. Ligeledes forudsættes det, at prøvelederen er bekendt med indholdet af nærværende.

1. Hvem kan afholde prøver i SJD

Retten til at afholde prøver i SJD fremgår af Vedtægternes pk2.:

SJD afholder i fornødent antal de prøver for stambogsførte jagthunde, som er beskrevet i Fælles Markprøveregler (FMR), samt fuldbrugsprøver og øvrige af SJD anbefalede og af DKK anerkendte jagtrelaterede prøver. SJD afholder afsluttende markprøver (konkurrenceklasse): Mesterskabsprøven om foråret og Danmarksmesterskabet for stående jagthunde (DM) om efteråret. SJD afholder endvidere udstillinger, der er anerkendt af DKK. 

Enhver prøve der ønskes afviklet i regi af SJD skal godkendes af prøvesekretæren inden opslag på hundeweb og øvrig kommunikation, og skal fsv. angår markprøver være i overensstemmelse med den aktuelle prøvekalender for den aktuelle prøve. 

Er man i tvivl om retten til at afholde en bestemt prøve kontaktes prøvesekretæren. 

Ansøgning om afvigelse fra retten til at afholde prøver og/eller afvigelse fra markprøvekalenderen, skal sendes til Markprøveudvalgets formand (se MUV). 

Der henvises specifikt til § 14 i FMR, hvor prøvelederens opgaver og kompetencer er fastslået. 

2. Før prøven

På SJD’s hjemmeside ligger en manual for oprettelse af prøver m.m. som kan benyttes som vejledning i brugen af prøvesystemet. 

Invitation af dommere til prøverne foregår efter følgende opdeling: 

Markprøver:
Kvalitetsklasser foretages af prøvelederen medmindre SJD bestemmer noget andet. Vinderklasser, Mesterskabsprøven og Danmarksmesterskabet foretages af DUV med godkendelse i den engelske og kontinentale gruppe. Invitation sendes af SJD’s prøvesekretær. 

VSA prøver:
SAU udvalget påsætter dommere 

FU-prøver:
FUV udvalget påsætter dommere 

Rotationsprincippet for valg af dommere skal tilgodeses. 

Rekvisition af dommerbøger, præmier m.v. sker ved henvendelse til prøvesekretæren.

Oprettelse af prøver, og opslag på Hundeweb, skal ske senest 2 uger inde datoen for prøvens afvikling. 

Dog er fristen for skydeprøver 3 uger, af hensyn til indhentelse af fældningstilladelser, når dette er nødvendigt af hensyn til jagttider. 

Ved pludselig opståede muligheder for godt terræn til afvikling af en markprøve, kan der søges dispensation for tidsfristen ved SJD’s prøvesekretær 

Lodtrækning til prøven foregår via Hundeweb, med hensyntagen til gældende undtagelser for dobbeltførere, dommere og prøveledere jfr. FMR. Øvrige korrektioner må ikke finde sted. 

Katalog til prøven skal kunne udskrives på Hundeweb senest 2 dage før prøvens afvikling. 

Udsætning af fugle skal foregå i henhold til gældende lovgivning, og når det gælder udsætning på SJD prøver skal kopi af indberetningsskema tilsendes prøvesekretæren inden prøvens afvikling. Der henvises til FMR §14 pkt. l, hvor følgende er anført:
at overholde gældende regler om udsætning af fuglevildt. 

3. Under prøven

Her vil der være forskellige forhold der gør sig gældende for de enkelte prøvetyper. 

En prøveleder er prøvens øverste myndighed jf. FMR § 14 og skal være til stede under hele prøvens afvikling. Hvis en prøveleder af en uopsættelig grund må melde forfald på dagen, skal den prøvearrangerende organisation kontaktes (SJD’s prøvesekretær), så en erstatningsprøveleder kan udpeges. Hvis der meldes forfald så sent, at en erstatningsprøveleder ikke kan findes, vil en til prøven inviteret markprøvedommer kunne overtage gerningen på dagen, alternativt må prøven aflyses. 

Alle prøver skal arrangeres, så alle hunde afprøves under så ensartede forhold som muligt. 

For markprøver skal det således tilstræbes, at alle hunde afprøves i modvind, hvilket prøvelederen skal instruere terrænlederne om inden prøven. På skydeprøver skal der som udgangspunkt være 2 skytter pr. hold. Disse skytter, som skal være i besiddelse af gyldigt jagttegn, skal være fortrolige med fældning af fugl for stående jagthunde. Prøvelederen skal sikre, at de enkelte skytter er informeret om deres placering ift. hund/fører ved afvikling af en situation. 

Såfremt der i kvalitetsklasser er matchning mellem de præmierede hunde, skal prøvelederen meddele tid og sted for dette ved morgenparolen, så såvel hundeførere som dommere er klar over dette. Det samme kan være hensigtsmæssigt ved matchning i vinderklasser. 

Ved morgenparolen informeres tillige om tidspunkt og sted for afvikling af frokost. 

Ved slæb- og apporteringsprøver, SJD’s udv. apporteringsprøve og SJD’s apporteringsprøve skal der benyttes samme vandhul, samme terræn for apportering og samme type terræn for slæbet ved slæb- og apporteringsprøven. Der skal anvendes samme type vildt i de enkelte discipliner. 

Alle hunde skal afprøves i katalog nr. rækkefølge. Er der langt mellem de enkelte startpladser kan dette fraviges ved efterskudsprøver. Ved efterskudsprøver med mange deltagere, kan prøven, for at begrænse det samlede tidsforbrug, deles op, så der dømmes i forskellige delafsnit (eks. vandapportering, apportering af fuglevildt, slæb osv.) af forskellige dommere. Prøven deles op, så der starter lige mange hunde ved hver delafprøvning og med fastholdelse af katalog nr. rækkefølge.

Ved efterskudsprøver, skal apporteringsvildt anbringes og transporteres i terrænet, så det ikke kan medføre falsk fært ved afvikling af prøven. F.eks. kan apporteringsvildt, når dette bæres frem til punktet hvor det skal apporteres, bæres i en spand. Ikke brugt vildt skal placeres så de hunde der er til afprøvning, ikke kan få fært af det. 

Samtlige dommere skal stå i kataloget og på præmielisten, og underskrive denne efter prøven er slut. 

4. Efter prøven

Ved afslutning af prøven giver de enkelte dommere kritik af de præmierede/placerede hunde, og tilhørende præmier mv. uddeles.

Udgifter til dommere og dommeraspiranter afholdes af SJD.

Når prøven er afviklet, er der en række opgaver der skal udføres af prøvelederen.

Senest 8 dage efter prøvens afslutning skal følgende gøres:

  1. Prøven skal færdigmeldes i Hundeweb senest 3 dage efter prøvens afvikling med samtidig indsendelse af underskrevne præmielister til prøvesekretæren på p-sekretaer@sjid.dk
  2. Afregningsbilag for den aktuelle prøvetype, (findes på SJD’s portal) skal udfyldes og sendes på mail til SJD’s kasserer på kasserer@sjid.dk
    Der skal samtidig hermed ske overførsel af det på afregningsbilaget anførte beløb til SJD’s konto – der står på afregningsbilaget.
  3. Oversigt over forbrug/beholdning af glas, skal sendes til prøvesekretæren på
    p-sekretaer@sjid.dk

Generelt

Der henvises til FMR for områder/forhold/situationer, der ikke er beskrevet i nærværende. 

Spørgsmål vedr. prøver skal, som tidligere anført, rettes til SJD’s prøvesekretær. 

Nærværende træder i kraft fra d.d. den 6. maj 2024 

René Hansen
Formand, SJD