SJD logo

Alt om prøver

Retningslinjer for afholdelse af prøver i SJD-regi. Opdateret aug 2023.

Retningslinjer for afholdelse af prøver i SJD regi

Retningslinjerne er bestemmelser for afvikling af prøver i SJD regi samt en huskeliste for prøvele- deren udover den overordnede vejledning, der er i Fælles Markprøve Regler (FMR). Prøvelederen skal være bekendt med FMR og altid medbringe disse på prøve da prøvelederen er PRØVENS ØVERSTE ADMINISTRATIVE MYNDIGHED jf. FMR § 14. Det er prøvelederens fornemste opgave at skabe en ramme, så afprøvningen af de tilmeldte hunde kan foregå under så ideelle forhold som muligt.

Denne prøveledervejledning er gældende på alle områder uanset prøvetype, dog kan der være supplerende bestemmelser i kommissorierne for de enkelte udvalg under bestyrelsen. Det er vig- tigt, at prøvelederen læser nævnte retningslinjer sammen med retningslinjerne i kommissorierne for at få den fulde indsigt i de forskellige ansvars- og arbejdsområder.

1.  Terræn og dommere

Invitationen af dommere til SJDs kvalitetsprøver og brugsklasser udsendes af prøvelederne (med- mindre andet er aftalt med SJD), hvorimod invitationer til vinderklasser udsendes af SJDs prøvese- kretær. Prøvelederne bør tilstræbe at invitere dommere så samkørsel er en mulighed, men også være opmærksom på, at det ikke er de samme dommere der dømmer de tilsvarende, prøver år efter år.

Til Mesterskabsprøven og Danmarksmesterskabet er det MUV, der inviterer via SJDs prøvesekre- tær og til fuldbrugsprøver er det FUV. For S&A- prøver er det prøvelederne der inviterer. Det er prøvelederens opgave at udpege de dommere, der skal dømme en evt. matchning i kvalitetsprø- ver

Såfremt der skal sendes skriftlige ansøgninger om terræn, invitationer til dommere m.m., har prø- velederen bemyndigelse til at sende disse i SJDs navn, der sendes en kopi til prøvesekretæren.

Prøvelederen skal i samarbejde med sine lokale hjælpere sikre sig velegnede terræner til afhol- delse af prøven. Det er prøvelederens opgave at skønne, om der skal annonceres med begræns- ninger i deltagerantallet pga. manglende terræn, ringe vildtbestand el. lign.

På prøver udbetales der ikke betaling til skytterne. Dog får alle en flaske vin som tak.

2.  Annoncering

Markprøverne annonceres i Jagthunden, SJDs hjemmeside og lægges på Hundeweb af SJDs prøve- sekretær. Dommerbøger kan bestilles ved SJDs prøvesekretær.

For så vidt angår:
– Regnskabsblanketter
– Afregningsskemaer til dommere

så forefindes disse på SJD’s hjemmeside, vær dog opmærksom på separate afregningsregler for kvalitetsklasser, brugsprøver og vinderklasser.

På SJDs hjemmeside ligger en brugermanual for oprettelse af prøver m.m., som klubberne og orga- nisationerne kan benytte som vejledning i brugen af prøve/aktivitetssystemet.

3.  Tilmeldingsfristen

Datoen for tilmeldingsfrist for kvalitetsprøver og unghundeklassen fastsættes til 8 dage før prøve- dagen, for vinderklasser er det 14 før prøvedagen.

Ejeren af en tilmeldt hund skal være medlem af specialklubben for den tilmeldte hunds race, med- mindre den arrangerende specialklub dispenserer herfra. Desuden skal den specialklub, den til- meldte hunds race tilhører, være en del af SJD.

Hunden skal inden tilmelding være registreret i Dansk Hundestambog i DKK eller tilsvarende FCI- anerkendt stambog.

For tilmeldte udenlandske hunde gælder, at ejer og fører skal være medlem af den tilsvarende (race) specialklub eller paraplyorganisation i det land, hvor ejeren har bopæl.

4.  Forsikring

Hvis der opstår en skade af én eller anden art, er det i første omgang skadevolderens personlige ansvarsforsikring, hundens lovpligtige ansvarsforsikring, bilens lovpligtige ansvarsforsikring eller den lovpligtige jagtforsikring, der træder i kraft. Hvis det ikke er muligt at placere ansvaret hos en enkelt person, hund eller bil, træder SJDs ansvarsforsikring i kraft. Denne ansvarsforsikring dækker alle prøver og udstillinger, som afholdes i SJDs eller i de enkelte specialklubbers regi. Anmeldelse sker til SJDs prøvesekretær på prøvedagen. SJDs prøvesekretær kontakter forsikringsselskabet se- nest på første hverdag efter prøvedagen.

5.  Pokaler og præmier

Prøvelederen disponerer over en beholdning af glas, som udleveres til de præmierede hunde. Beholdningen suppleres op, hvis det er nødvendigt, inden afholdelse af den næste prøve.

Til hunde, der har opnået 1. præmie, udleveres et ølglas, til 2. præmie et drinkglas og til 3. præmie et snapseglas.

Såfremt der på forårsmarkprøverne skal uddeles pokaler eller ærespræmier til bedste unghund eller bedste åben klasse hund inden for en race, er det den respektive specialklubs ansvar, at disse pokaler og ærespræmier forefindes på prøvedagen. Det er specialklubbens ansvar at medtage de pokaler og ærespræmier, som ikke bliver uddelt, medmindre andet aftales med prøvelederen.

På SJDs vinderprøver uddeles SJDs ærespræmier til de placerede hunde. Endvidere er der enkelte pokaler i SJDs regi. For resten af pokalerne, som specialklubberne har ansvaret for, gælder før- nævnte retningslinjer.

Kontrolskemaet for præmier påføres antal af udleverede præmier opdelt i racer, restlager og for- brug af præmier. Dette skema sendes til SJDs prøvesekretær sammen med 1 stk., ajourført katalog og den udfyldte præmieliste senest 2 uger efter prøvens afholdelse.

6.  Præmielister

Senest 2 dage efter prøven skal prøvelederen indtaste præmiegraden, i henhold til dommerens underskrevne præmieliste, og afslutte prøven i hundeweb. Først efter prøvelederen har indtastet eftertilmeldte hunde eller hunde, der har flyttet hold, kan dommeren indtaste hans/hendes prøve- kritikker, det er derfor vigtigt at dette gøres hurtigst muligt efter prøven.

Det skal hermed præciseres, at det er den udfyldte præmielistes oplysninger, der er gældende for hundenes præmieringer på den pågældende prøve. Disse oplysninger danner endvidere grundlag for, hvad der registreres på hundens præmieringsregister i Dansk Kennel Klub (DKK). Det er derfor meget vigtigt, at dette dokument er korrekt udfyldt.

Der henvises i øvrigt til brugervejledning for prøver på SJDs hjemmeside.

7.  Stambogscertifikat, ejerforholdsattest, vaccinationsattest og resultatbog

Under henvisning til FMR § 9 skal hundens stambogscertifikat, ejerforholdsattest og vaccinations- attest medbringes og forevises på forlangende.

Såfremt en hundefører ønsker resultatet af prøven indført i hundens resultatbog, kan dette ske ved direkte henvendelse til dommeren.

8.  Ansøgning om CACIT og fældning af fugl

For internationale vinderprøver kan der søges CACIT. Dette foregår ved, at den arrangerende klub senest 1. februar for forårsvinderprøvers vedkommende og senest 1. juli for efterårsvinderprøvers vedkommende sender en ansøgning til SJDs prøvesekretær. Prøvesekretæren videreekspederer ansøgningen til DKK.

En vinderprøve med CACIT skal annonceres som en international vinderprøve. På præmielisten skal det anføres, hvis 1. vinderen har fået CACIT, ligesom reserve-CACIT, CACT og CK også påføres præmielisten. Hvis der tildeles CACIT eller reserve-CACIT, skal der sendes en kopi af præmielisten til DKK, hvorefter DKK videresender den til FCI med ansøgning om godkendelse. CACIT og reserve- CACIT er først gældende, når FCI har godkendt ansøgningen.

SJDs prøvesekretær ansøger om CACIT til SJDs internationale vinderprøver. Blanketter, som dom- meren skal udfylde, hvis vinderen kan tildeles CACIT, fremsendes til prøvelederen før prøven.

Ansøgning om dispensation til fældning af agerhøns og fasaner uden for jagttiden på efterårets brugsprøver, vinderprøver og fuldbrugsprøver sendes til SJDs prøvesekretær senest 1. juli. Prøve- sekretæren videreekspederer ansøgningen til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. Det er strengt forbudt klubberne at rette direkte henvendelse til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning på dette punkt.

Når dispensationen er bevilget, sender prøvesekretæren den til den arrangerende klub med kopi til den lokale enhed af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. Kopi af tilladelsen skal prøvelede- ren sende til den lokale politimyndighed inden prøven. Til hver dommer udleveres en kopi af tilla- delsen, som skal medbringes hele dagen

9.  Tilmeldinger, lodtrækning og holdopdeling

Hundeførerne kan tilmelde sig en prøve via Hundeweb inkl. betaling. Når tilmeldingsfristen er ud- løbet, går prøvelederen i gang med at arbejde i prøve/aktivitetssystemet på Hundeweb, hvor alle hunde, der er tilmeldt via Hundeweb, er registreret.

Herefter foretages opdeling i hhv. engelske og kontinentale racer og i unghunde- og/eller åben klasse. Når dette er gjort, og dommerne er registrerede, foretages ved hjælp af prøvesystemet lodtrækning m.m. Såfremt unghunde og åben klasse hunde går sammen på et hold pga. dobbeltfø- ring el. lign., bør der være mindst fire hunde af hver kategori på holdet. Engelske og kontinentale hunde må ikke afprøves sammen, hvorfor der på et blandet hold bør være mindst to par ung- hunde eller to par åben klasse hunde jf. FMR § 14 afsnit f og § 20 stk.10.

Er prøvelederen bekendt med, at der er familiære eller andre nære relationer mellem en dommer og en hundefører, bør der tages højde for dette ved lodtrækningen. FMR § 16, stk. 2

Antal hunde pr. hold i ungdomsklasse bør ikke overstige 10 hunde, og åben klasse bør ikke over- stige 12 hunde, i brugsklasse 10 hunde og på en endags vinderprøve 8 hunde jf. FMR § 14 stk. e.

SJD har vedtaget, at der på en efterårsvinderprøver før DM maksimalt kan starte 40 kontinentale hunde og 30 engelske hunde.

Der henvises i øvrigt til brugervejledning for prøver på SJD’s hjemmeside (el. se højre spalte her på siden) omkring nævnte operationer.

I tilfælde af for mange tilmeldte hunde, foretages der efter tilmeldingsfristens udløb lodtrækning blandt alle rettidigt indsendte tilmeldinger. Overtallige hunde kan tilbydes at komme på venteli- ste. Hensigten med denne lodtrækning er, at alle inden for fristen tilmeldte hunde har lige gode chancer for at kunne deltage i prøven. Dette princip må ikke fraviges. Dog indgår tilmeldte terræn- ledere på den pågældende prøve ikke i lodtrækningen. Endvidere indgår markprøvedommere ikke i lodtrækningen, hvis de pga. af en nærliggende dommeropgave kun kan stille med egen hund denne dag.

Dommere, der dømmer på specialklubbernes efterårsvinderprøver, kan få dispensation fra FMR § 10, så hans/hendes hund kan starte på to af SJDs efterårsvinderprøver.

Hvis prøvelederen har mulighed for det, forsøger han /hun ved mange hunde på venteliste at skaffe et ekstra terræn og en ekstra dommer.

For at udenlandske hunde kan starte på danske prøver kræves, at ejeren og føreren i sit hjemland er medlem af en tilsvarende organisation eller klub som den, der arrangerer prøven. Der henvises i øvrigt til FMR § 9 stk. 5 vedr. udenlandske hundes deltagelse på danske prøver.

Når tilmeldingsfristen er udløbet, kan prøvelederen via prøven på hundeweb få tilmeldingsgebyret overført til den af ham opgivne konto.

10.  Program og dommerbøger

Hovedregel er, at prøvelederen udskriver et katalog via Hundeweb.

Dommerbøger rekvireres hos prøvesekretæren. En tom dommerbog udleveres til dommeren om morgenen, da den enkelte dommer udfylder den på sin egen måde.

Såfremt dommeren har udfyldt egen dommerbog hjemme fra, udleveres der en tom dommerbog på dagen.

11.  Terrænleder

Terrænlederne skal instrueres om, at det skal tilstræbes, at alle hunde i alle klasser skal afprøves i modvind. Terrænlederen skal derfor tilrettelægge dagen således, at man starter i den ende af ter- rænet, hvor hundene kan slippes i modvind. Vejledning bør gives til dommerne og hundeførerne om terrænets beskaffenhed, evt. udfærdiges en kørselsvejledning. Instruktion i evt. flytning af bi- ler skal være omhyggelig og let forståelig.

Prøvelederen afholder evt. et møde med terrænlederne et stykke tid før prøven, hvor man gen- nemgår de praktiske ting omkring prøven, så alle er godt orienterede om prøvedagens forløb.

Hvis terrænlederne er i besiddelse af mobiltelefoner, er det en god idé at udveksle numre inden prøvens start, så man evt. kan hjælpe hinanden med terræn, oplyse om uforudsete forsinkelser inden matchning m.m. Prøvelederens og terrænledernes mobilnumre bør noteres i kataloget.

12.  Skytter

På prøver med fældning af fugl skal der med hvert hold følge én eller to skytter. I FMR er indsat et

bilag benævnt ”Instruktion for skytter og terrænledere på markprøver, hvor der fældes fugl.” Det er prøvelederens opgave at træffe aftale med det fornødne antal skytter. Disse skytter skal være jægere med gyldigt jagttegn, der er fortrolige med jagt med stående jagthunde, så de ved

deres placering i terrænet og skudafgivelse til det opflyvende fuglevildt har størst mulige chancer for at nedlægge dette vildt.

Det er også prøvelederens ansvar, at skytterne er bekendte med ovennævnte instruks, så situatio- nerne på dagen afvikles under optimale forhold.

Skytterne medbringer selv gevær, ligesom man med fordel kan aftale, at skytterne selv medbrin- ger de patroner, de finder bedst velegnede. Skytterne afregnes naturligvis for de brugte patroner.

13.  Udsætning og fældning af fugle

Det er prøvelederens ansvar, at de til enhver tid gældende love og regler for udsætning af ager- høns og fasaner overholdes.

14.1  Prøvedagen

Prøvelederen byder velkommen til hundeførere, terrænledere, skytter, dommere, terrængivere og tilskuere. Der foretages opråb, og der gives en orientering om ændringer i forhold til det trykte ka- talog. Dommere og terrænledere for de enkelte hold præsenteres samtidig med, at der gives ori- entering om opmarchering og en kørselsvejledning.

Der gives endvidere orientering om:

  • Frokost: Hvor den holdes for de enkelte hold og hvad tid. Herunder evt. bestilling af frokostpakker.
  • Matchning og pokaler: Mødetid og –sted for matchning samt hvilke pokaler, der matches om.

14.2  Forplejning

Holdes der frokost holdvis i terrænet medtager terrænlederen madpakker til dommer, skytter m.v. På vinderprøver holdes frokost samlet. Dommerne skal i forbindelse med frokosten have mulighed for at trække sig tilbage i et separat lokale, hvor der kan voteres om hvilke hunde, der skal fort- sætte efter frokost.

Dommere, evt. dommeraspiranter, elever, terrænledere, prøveleder og medhjælpere beværtes med morgenkaffe og frokost. Frokost afholdes normalt inden for tidsrummet kl. 12-13.

Afregning i forhold til gældende regler for SJD

14.3  Afslutning

Instruer dommerne om, at den korte kritik af de præmierede hunde kun skal være et kort resume. Det er prøvelederens opgave at sørge for, at præmieuddelingen får et værdigt forløb, så de hunde- førere, der på dagens prøve har opnået præmiering, oplever, at sådanne præstationer værdsættes højt.

På markprøver med fældning af fugl arrangeres der en vildtparade. Det aftales med hornblæser, hvorledes der blæses i forhold til præmieuddelingen.

14.4.1  Udgifter ved prøven

Pr. 11. maj 2023 er der indført ny afregningsform for kvalitetsprøver, brugsprøver og vinderklasser.

Der udbetales ikke kørselsgodtgørelse til dommerelever. Der afregnes iht. instruksen ”Gældende gebyrer for prøver i SJD regi” og bilag der skal anvendes findes på SJDs hjemmeside. Husk at ind- drage ikke afskudte løsskudspatroner. Gebyrer til dommere, DKK og SJD afregnes af SJDs kasserer, når prøven er færdigmeldt.

14.4.2  Regnskab

Pr. 11. maj 2023 er der indført ny afregningsform for kvalitetsprøver, brugsprøver og vinderklasser.

Eventuel tilbagebetaling af tilmeldingsgebyr sker efter SJDs retningslinjer. Endvidere skal kopier af præmielister sendes til kassereren. Overskuddet overføres til SJDs bankkonto. For kvalitets-brugs- og vinderklasser afregnes der et gebyr pr. hund på præmielisten.

Afregningsbilag for prøverne findes på SJDs hjemmeside.

14.5. Præmieliste

Prøvelederen har medtaget de præmielister, der er udskrevet fra Hundeweb. Såfremt der er sket ændringer, foretages disse manuelt. Ændringerne kan naturligvis også foretages på en medbragt computer. Dommeren noterer præmieringerne og underskriver præmielisten påført evt. ændrin- ger eller rettelser af startende hunde.

Denne præmieliste med dommerens underskrift skal opbevares af den arrangerende klub/organi- sation i mindst 5 år. I tilfælde af registreringsfejl af præmieringen i Hundeweb er dette eksemplar dokumentationen for den korrekte præmiegrad. Det tilrådes, at prøvelederen opbevarer en kopi af denne originale præmieliste.

Konklusion

Alle tvivlsspørgsmål rettes til SJDs prøvesekretær, sekretær, kasserer eller formand.

Prøvelederen er SJDs bestyrelses tillidsmand og repræsentant på dagen.

Det er ikke muligt – ej heller ønskeligt – at styre alt fra centralt hold. Derfor vil en prøveleder blive udvalgt med omhu i tillid til, at han/hun ud fra sin erfaring, rutine og overblik kan klare enhver op- stående situation tilfredsstillende.

Dette bilag erstatter tidligere bilag vedr. samme aktivitet.

Den 1. august 2023

René Hansen
Formand, SJD

Ingerlise Rasmusen
Prøvesekretær, SJD