Udvalg for markvildt og natur

NYT NYT

NYT INSPIRATIONS OG TÆLLEPROJEKT

Da DCE ikke længere anvender de optællinger, som aktive jagthundeejere gennem en længere årrække har foretaget rundt om i landet, har SJDs Udvalg for markvildt og natur besluttet at stoppe denne optælling. I stedet for er der nu udvalgt nogle områder, som ud over at være tælleområder også skal kunne virke som inspiration for vore medlemmer.
Med andre ord skal de fremtidige optællinger af parhøns om foråret ses i sammenhæng med den indsats, man gør for agerlandsfaunaen i området i almindelighed og for agerhønen i særdeleshed. (se Tælling af agerhøns beskrivelse)
Udvalget har valgt syv områder ud, tre i Jylland, et på Fyn og tre på Sjælland. Nogle af områderne har været i gang i flere år, andre er helt jomfruelige og starter fra 0, så det bliver rigtig spændende at se, hvordan de enkelte områder udvikler sig.
I takt med at materialet bliver færdigt, vil kort over de enkelte områder blive lagt op på hjemmesiden, så man kan se, hvad der sker, og hvordan agerhønebestanden havde det i foråret 2021.
På hjemmesiden ligger der et kort, som viser, hvor i landet inspirations- og tælleområderne ligger, ligesom der er anført en kontaktperson, så man kan henvende sig, hvis man vil have gode ideer til egen indsats.
Det er udvalgets hensigt fra næste år at honorere de enkelte områder for arbejdet i form af lidt frø til faunastriber.
Udvalget håber, at det nye projekt vil blive til gavn og inspiration for mange af vore medlemmer, og samtidig vil vi gerne takke alle dem, der gennem de sidste 10 år trofast har optalt agerhøns. Det har været er vigtigt redskab for DMU/DCE i arbejdet med at få et overblik over den danske agerhønebestand.

Ringe, ultimo maj 2021
Jens Toft, formand Udvalg for markvildt og natur.

TÆLLING AF AGERHØNS

Der optælles parhøns i udvalgte områder fordelt over de forskellige landsdele.

Formål:
Formålet med optællingen er at belyse sammenhængen mellem en indsats for at skabe bedre biotoper og bestanden af agerhøns.

Metode:
Hvert forår i marts optælles antallet af parhøns i de enkelte områder og nedfælles på det udarbejdede kort over området. Antallet angives som antal par på den enkelte mark.
Der fladetælles med gode stående jagthunde. Det er den mest effektive metode til at have overblik over agerhønebestanden. Det var samme metode, der blev anvendt i DCE og FJDs agerhøneprojekt 2007-09.

Biotopforbedringer:
Alle tiltag, som kan hjælpe agerhønsene registreres på kortene. Det kan være faunastriber, insektvolde, barjordstriber, foderautomater mm. Det kan variere år for år, derfor indtegnes og registreres ændringer.

Prædatorkontrol:
Noget af det vigtigste i bestræbelserne på at få en bedre småvildtbestand er effektiv prædatorkontrol. Derfor kan områderne også indrapportere om tiltag og antal nedlagte ræve, mårhunde, krager og skader.

Udsætning:
Udsætning kan være en metode til at øge en meget lille bestand. Familieflokke eller opdræt med skrukhøns kan være en fin øjenåbner for lodsejerne, men udsætning af store kyllinger i august er også helt legitimt, hvis man gerne vil skabe bedre muligheder for træning af hundene.
Eventuel udsætning det foregående efterår oplyses sammen med optællinger. Her angives sted, antal og udsætningsmetode.

Resultat:
Når alle optællinger er blevet registreret, vil det samlede materiale tilgå SJDs Udvalg for markvildt og natur samt de i optællingen involverede personer.

KORT SOM PDF fil >>>

**********************************

 

Referater fra udvalgets FJD-tid findes på linket øverst th på forsiden... DER VAR ENGANG

Udvalget for markvildt og natur   Kommisorium >>>

SJDs Udvalg for markvildt og natur er bestyrelsens ekspertudvalg i forvaltning af markvildtet.

Opgaverne er bl.a.

 • at give input og ideer til andre organisationer og institutioner, som beskæftiger sig med faunaen i det åbne land.
 • at komme med praktiske anvisninger på faunaforbedrende tiltag, der kan indgå i forvaltningsplaner for det åbne lands flora og fauna.
 • at finde egnede personer, som kan bistå med praktiske tiltag eller bistå med observationer til belysning af vilkårene for det åbne lands fauna og flora samt medvirke til at kortlægge
  eventuelle aktiviteters indvirkning på det åbne lands fauna og flora.

Download bestillingsliste til frø til    faunastriber >>>

Udvalgsmedlemmer

Jens toft - Fjellebrovej 11, 5750 Ringe – mobil 29218555

Peter Due, Salpetermosevej 5, 3400 Hillerød – mobil 26801146

Tonny Lønne, Rejsby 17, Ballum pr. 6261 Bredebro – mobil – 24253944

Frederik Aakær Staun, Majsmarken 5, 8520 Lystrup – mobil 42968297

Emil Busk Andersen, formand, Ladagervej 14, 4623 Lille Skensved

Laust Nørskov Hvam St.


Ud over disse har udvalget tilknyttet en række personer over hele landet, som er behjælpelige med aktiviteter og ved arrangementer mm.

REFERATER UDVALGSMØDER

31.1.2023     >>>

26. 04 2022  >>>

08. 02 2022  >>>
29. 09 2021  >>>
22.10 2020   >>>
10. 03 2020  >>>
13. 02 2019  >>>
11. 09 2019  >>>

SJDs Markvildtpris

Prisen:

Prisens formål er at stimulere interessen for at gøre en målrettet indsats til forbedring af markvildtets levesteder.
Prisen kan tildeles enkeltpersoner, eller en grupper personer, som har ydet en særlig indsats for markvildtet i agerlandet.
Prisen uddeles i samarbejde med udvalgte sponsorer. P.t. Landbrug & Fødevarer og DLF.
Det er en forudsætning, at prismodtageren har ydet et stykke praktisk arbejde, der forbedrer forholdene for såvel jagtbare som ikke jagtbare arter i det åbne land.

Prisen er på 10.000 kr. og tildeles hvert år i juni måned. Første gang i 2013.
Enhver kan indstille kandidater til Markvildtprisen. Indstillinger til prisen skal fremsendes til Udvalget for markvildt og natur inden d. 01.03 det pågældende år.

Indstillingen skal indeholde:

 • Beskrivelse af projektet
 • Herunder den praktiske indsats.
 • Hvorfor forslagsstilleren mener, at projektet er til prisen

Det er SJDs repræsentantskab, der tager den endelige beslutning om årets prismodtager på sit møde i maj efter indstilling fra Udvalget for markvildt og natur.

Sådan behandles indstillingerne:

SJDs Udvalg for markvildt og natur vurderer de indstillede personer/grupper. Det er ønskeligt, hvis der foretages tre indstillinger i prioriteret rækkefølge.
De indstillede og vinderen offentliggøres i Jagthunden.
Indstilling til prisen skal fremsendes til SJDs bestyrelse med skriftlig motivation senest med udgangen af marts måned.
Prisen uddeles på vinderens revir/adresse.

PR:
Da prisens formål er at skabe interesse for forbedring af markvildtets levevilkår vil der sammen med sponsorerne blive iværksat en så massiv mediedækning som muligt i forbindelse med prisuddelingen.

TIDLIGERE VINDERE MARKVILDT PRIS 2013-2019 >>>


SJDs Agerhønefond

Formål

Formålet med fonden er at støtte initiativer, der gavner agerhønen. Det vil i første omgang sige:

 • Tilvejebringe midler til markvildtprisen
 • Støtte etablering af agerhøneterræner

Indsamling

Midlerne til fonden skal tilvejebringes ved:

 • Indsamling på Den årlige fællesudstilling og DM
 • Donationer fra firmaer og enkelt personer.
 • Tilskud fra medlemmerne
 • Andet.

Drift

Der oprettes en særskilt konto, hvor pengene indsættes.
SJDs medlemmer holdes løbende orienteret om donationer og det indsamlede beløb på såvel SJDs hjemmeside som i Jagthunden.
Det indsamlede beløb går ubeskåret til støtte for agerhønen.
De daglige driftsudgifter til fonden dækkes af Udvalget for Markvildt og natur.
SJDs kasserer og revisorer fører tilsyn med fondens økonomiske aktiviteter.
Ved evt. nedlæggelse/ophør af fondens aktiviteter tilfalder et evt. indestående aktiviteter el. lign., der harmonerer med fondens formål. SJDs bestyrelse træffer beslutningen herom.

Hvem kan søge til hvad

Medlemmer, specialklubber, lokale hundeklubber mv. kan ansøge fonden om tilskud til aktiviteter, der har til formål at forbedre forholdene for agerhønen i det pågældende område.
Ansøgningen sendes til SJDs Udvalg for markvildt og natur med en beskrivelse af projektet samt den forventede økonomi.

Tildeling

SJD´s repræsentantskab tager på sit årlige møde i maj stilling til indkomne ansøgninger og uddeler penge fra fonden efter indstilling fra Udvalget for markvildt og natur.


Arkivfoto

Agerhønetællinger

Siden 2007 har udvalget i samarbejde med DCE- Århus optalt agerhøns i udvalgte områder rundt om i landet. I øjeblikket optælles der i 20 forskellige områder, og der tælles parhøns om foråret. Det er den eneste systematiske optælling af agerhøns, som p.t. foretages. Parhønsene optælles normalt i midten af marts og indrapporteres til Udvalget for markvildt og natur. Her behandles resultaterne, de systematiseres og der udarbejdes et samlet tælleresultat, der videresendes til DCE.

Samlet tælleoversigt >>>

Kort over tælleområder >>>


AGERHØNETÆLLING EFTERÅR 2011

AGERHØNETÆLLING FORÅR 2012

AGERHØNETÆLLING EFTERÅR 2012

AGERHØNETÆLLING FORÅR 2013

AGERHØNETÆLLING EFTERÅR 2014

AGERHØNETÆLLING FORÅR 2015

AGERHØNETÆLLING EFTERÅR 2015

AGERHØNETÆLLING FORÅR 2016

AGERHØNETÆLLING FORÅR 2017

AGERHØNETÆLLING FORÅR 2018

AGERHØNETÆLLING FORÅR 2019

AGERHØNETÆLLING FORÅR 2020

AGERHØNETÆLLING FORÅR 2021