Udvalg for markvildt og natur

Referater fra udvalgets FJD-tid findes på linket øverst th på forsiden... DER VAR ENGANG

Udvalget for markvildt og natur   Kommisorium >>>

SJDs Udvalg for markvildt og natur er bestyrelsens ekspertudvalg i forvaltning af markvildtet.

Opgaverne er bl.a.

 • at give input og ideer til andre organisationer og institutioner, som beskæftiger sig med faunaen i det åbne land.
 • at komme med praktiske anvisninger på faunaforbedrende tiltag, der kan indgå i forvaltningsplaner for det åbne lands flora og fauna.
 • at finde egnede personer, som kan bistå med praktiske tiltag eller bistå med observationer til belysning af vilkårene for det åbne lands fauna og flora samt medvirke til at kortlægge
  eventuelle aktiviteters indvirkning på det åbne lands fauna og flora.

Download bestillingsliste til frø til    faunastriber >>>

Udvalgsmedlemmer

Simon Petersen, (Formand) Viben 40, 6270 Tønder. Tlf. 26 33 17 43 
Flemming Østergaard Lundgårdsparken 31, 7490 Aulum. Tlf. 24 82 10 93. 
Peter Due, Salpetermosevej 5, 3400 Hillerød. Tlf:26 80 11 46
Jakob P. Albæk, Torstedvej 30, Torsted, 6980 Tim. Tlf.: 22 10 72 87
Svend Erik Jensen, Øster Hjermvej 5, 7560 Hjerm. Tlf. 97 46 44 99/40 38 28 70
René Ahm- Hansen, Møllevangen 125, 8450 Hammel. Tlf. 60 67 77 78

Ud over disse har udvalget tilknyttet en række personer over hele landet, som er behjælpelige med aktiviteter og ved arrangementer mm.

REFERATER UDVALGSMØDER
13. 02. 2019 >>>
11. 09 2019  >>>

SJDs Markvildtpris

Prisen:

Prisens formål er at stimulere interessen for at gøre en målrettet indsats til forbedring af markvildtets levesteder.
Prisen kan tildeles enkeltpersoner, eller en grupper personer, som har ydet en særlig indsats for markvildtet i agerlandet.
Prisen uddeles i samarbejde med udvalgte sponsorer. P.t. Landbrug & Fødevarer og DLF.
Det er en forudsætning, at prismodtageren har ydet et stykke praktisk arbejde, der forbedrer forholdene for såvel jagtbare som ikke jagtbare arter i det åbne land.

Prisen er på 10.000 kr. og tildeles hvert år i juni måned. Første gang i 2013.
Enhver kan indstille kandidater til Markvildtprisen. Indstillinger til prisen skal fremsendes til Udvalget for markvildt og natur inden d. 01.03 det pågældende år.

Indstillingen skal indeholde:

 • Beskrivelse af projektet
 • Herunder den praktiske indsats.
 • Hvorfor forslagsstilleren mener, at projektet er til prisen

Det er SJDs repræsentantskab, der tager den endelige beslutning om årets prismodtager på sit møde i maj efter indstilling fra Udvalget for markvildt og natur.

Sådan behandles indstillingerne:

SJDs Udvalg for markvildt og natur vurderer de indstillede personer/grupper. Det er ønskeligt, hvis der foretages tre indstillinger i prioriteret rækkefølge.
De indstillede og vinderen offentliggøres i Jagthunden.
Indstilling til prisen skal fremsendes til SJDs bestyrelse med skriftlig motivation senest med udgangen af marts måned.
Prisen uddeles på vinderens revir/adresse.

PR:
Da prisens formål er at skabe interesse for forbedring af markvildtets levevilkår vil der sammen med sponsorerne blive iværksat en så massiv mediedækning som muligt i forbindelse med prisuddelingen.

TIDLIGERE VINDERE MARKVILDT PRIS 2013-2019 >>>


SJDs Agerhønefond

Formål

Formålet med fonden er at støtte initiativer, der gavner agerhønen. Det vil i første omgang sige:

 • Tilvejebringe midler til markvildtprisen
 • Støtte etablering af agerhøneterræner

Indsamling

Midlerne til fonden skal tilvejebringes ved:

 • Indsamling på Den årlige fællesudstilling og DM
 • Donationer fra firmaer og enkelt personer.
 • Tilskud fra medlemmerne
 • Andet.

Drift

Der oprettes en særskilt konto, hvor pengene indsættes.
SJDs medlemmer holdes løbende orienteret om donationer og det indsamlede beløb på såvel SJDs hjemmeside som i Jagthunden.
Det indsamlede beløb går ubeskåret til støtte for agerhønen.
De daglige driftsudgifter til fonden dækkes af Udvalget for Markvildt og natur.
SJDs kasserer og revisorer fører tilsyn med fondens økonomiske aktiviteter.
Ved evt. nedlæggelse/ophør af fondens aktiviteter tilfalder et evt. indestående aktiviteter el. lign., der harmonerer med fondens formål. SJDs bestyrelse træffer beslutningen herom.

Hvem kan søge til hvad

Medlemmer, specialklubber, lokale hundeklubber mv. kan ansøge fonden om tilskud til aktiviteter, der har til formål at forbedre forholdene for agerhønen i det pågældende område.
Ansøgningen sendes til SJDs Udvalg for markvildt og natur med en beskrivelse af projektet samt den forventede økonomi.

Tildeling

SJD´s repræsentantskab tager på sit årlige møde i maj stilling til indkomne ansøgninger og uddeler penge fra fonden efter indstilling fra Udvalget for markvildt og natur.


Forvaltningsområder

Rundt om i landet har SJD´s Udvalg for markvildt og natur oprettet nogle forvaltningsområder.... >>>

Agerhønetællinger

Siden 2007 har udvalget i samarbejde med DCE- Århus optalt agerhøns i udvalgte områder rundt om i landet. I øjeblikket optælles der i 20 forskellige områder, og der tælles parhøns om foråret. Det er den eneste systematiske optælling af agerhøns, som p.t. foretages. Parhønsene optælles normalt i midten af marts og indrapporteres til Udvalget for markvildt og natur. Her behandles resultaterne, de systematiseres og der udarbejdes et samlet tælleresultat, der videresendes til DCE.

Samlet tælleoversigt >>>

Kort over tælleområder >>>


AGERHØNETÆLLING EFTERÅR 2011

AGERHØNETÆLLING FORÅR 2012

AGERHØNETÆLLING EFTERÅR 2012

AGERHØNETÆLLING FORÅR 2013

AGERHØNETÆLLING EFTERÅR 2014

AGERHØNETÆLLING FORÅR 2015

AGERHØNETÆLLING EFTERÅR 2015

AGERHØNETÆLLING FORÅR 2016

AGERHØNETÆLLING FORÅR 2017

AGERHØNETÆLLING FORÅR 2018

AGERHØNETÆLLING FORÅR 2019