SJDs første år

I 2017 fremsatte DKK og DJ et ønske om at se på mulighederne for en anden måde at organisere de stående jagthunde med det mål at billiggøre, forenkle og smidiggøre arbejdet. Som et resultat af dette ønske blev der nedsat et udvalg med repræsentanter fra DKK, DJ og FJD, som var de tre organisationer bag DJU. Da dette udvalg havde afsluttet sit arbejde med fremlæggelse af en ny organisationsplan, blev der nedsat en arbejdsgruppe, som skulle udarbejde love og forretningsplaner for den nye organisation. Efter vedtagelse af lovene og forretningsplanerne i de tre respektive organisationer var vejen banet for den nye organisation, som blev etableret den 1. januar 2019, og som efter en navnekonkurrence fik navnet ”Stående Jagthunde i Danmark” forkortet SJD.

Efter SJDs første leveår kan der gøres status. Er de tre målsætninger, billiggørelse, forenkling og smidiggørelse, så nået? Hertil må svaret være et klart ja.

  1. Der er opnået en økonomisk besparelse på godt 93.000 kr.
  2. Én organisation mod tidligere fire – FJD, DJ, DKK og DJU
  3. Alle markprøver i et regi mod tidligere fire
  4. Kortere beslutningsproces
  5. Reduceret behandlingstid
  6. Forenklet administration – ingen dobbeltfunktioner
  7. Økonomisk besparelse på 28%
  8. Kun én hjemmeside

Dette skal ydermere ses i lyset af, at det første år har krævet en stor indsats af alle involverede og ikke mindst af administrationen. Det må forventes, at gevinsterne ved SJDs dannelse vil blive endnu tydeligere, når driften kommer ind i en normal gænge, hvilket dog ikke kan forventes før tidligst i 2021, idet 2020 har været et højst usædvanligt år på grund af Covid-19s hærgen, som har medført et til tider stort arbejdspres, aflysninger af næsten alle forårsmarkprøver og dermed en stor indtægtsnedgang.

Flemming Thune-Stephensen

Formand for SJD