Se referat fra SJD Repræsentantskabsmøde 03.11. 21 under REFERATER på forsiden eller direkte her >>>

Excl. punkt 11 og 12

Afgørelse af klagesager
SJD havde modtaget og behandlet klage over markprøvedommer for tilsidesættelse af FMR. Da indklagede tidligere var tildelt sanktionen ”Advarsel” for brud på FMR, var sagen jfr. bestemmelserne herom, overdraget til afgørelse i DKK’s Disciplinærudvalg.
Disciplinærudvalget har ikke imødekommet SJDs indstilling, med baggrund i divergensen af de modtagne vidneudsagn, der bør komme indklagede tilgode. Anbefaling fra Disciplinærudvalget om at ændre bestemmelserne/proceduren for behandling af klagesager i FMR tages med ved førstkommende revision, og afgørelsen er taget til efterretning.
DKK’s Disciplinærudvalg havde endvidere truffet afgørelse i klagesag vedr. adfærd overfor hund på apporteringsprøve, der medførte udelukkelse fra deltagelse i prøver og adgang til tillidshverv i DKK og samarbejdende specialklubber i 1 år regnet fra kendelsens dato.