Nedlukning af FJD


Da dette er sidste FJD referat bringes dette i fuld ordlyd her på NYHEDER. Findes normalt på linket  "Referater Stående Jagthunde i Danmark" midt på forsiden.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Referat fra FJDs bestyrelsesmøde torsdag den 28.02.2019 kl. 17:00-18:00 Hotel Hedegården, Valdemar Poulsensvej 4, 7100 Vejle

Deltagere:

Per Kaa Kristophersen (PKK) KH, formand Brian Hinge Krog (BHK) DISK, Jens Toft (JT) DRK, Anders Mortensen (AM) DVK, Ásgeir Páll Júliusson (ÁPJ) DGSK, Carsten Lundhøj (CL) LH, Brian Hansen (BH) DWK, Rene Ahm Hansen, (RAH) GDH, Søren Stenhøj Jørgensen (SSJ) DBK, Jan Koch (JK) DPK, Flemming Østergaard (FØ), Ole Dahl Madsen (ODM) kasserer, Ingerlise Rasmussen (IR) sekretær/referent

  1. Fastlæggelse af dagsorden.

Dagsorden fastlagt uden ændringer.

  1. Underskrift af referat fra mødet den 07.11.2018.

Referat fra 07.11.2019 blev underskrevet.

  1. Godkendelse af regnskab 2018.

Regnskab for FJD 2018 – tillige med delregnskaber og budgetopfølgning var, sammen med kommentarer på de vigtigste afvigelser, udsendt den 8. februar.

ODM gennemgik materialet, der viste et overskud på kr. 58.044,17 mod et budget på kr. 47.475,00. Egenkapitalen pr. 31.12.2018, der andrager kr. 463.146,84, består af:

Bankindestående                                                          kr. 338.712,37

Debitorer                                                                       kr.   62.621,34

Glasbeholdning til anskaffelsespris                             kr.   69.536,83

Kreditorer kontorkassen                          kr.     7.723,70

Såvel debitorer som kreditorer er afviklet efter regnskabets afslutning.

SSJ havde stillet spørgsmål vedr. størrelsen af udgiften til møder SJD samt en mulig konsolidering af beløb fra DJU. ODM svarede at udgiften til SJD møderne ud over normale udgifter indeholdt udgifter til bestyrelsesmøder i 2. halvår 2018. Regnskabet var ikke konsolideret med tal fra DJU.

Regnskabet blev herefter godkendt.

 

  1. Orientering fra Formand – Status nedlukning DJU, herunder momssagen.

Der har været afholdt en del møder med DJU som har været meget forhandlingsvenlige.

DKK, DJ og FJD accepterede enstemmigt den 19. december 2018  momskravet vedrørende løn til DJU’s sekretær. Honorering af DJU’s i sekretær for 4 måneders arbejde i 2019, er afsat i DJU’s regnskab og derfor er ikke momspligtig. Det er besluttet at DJ selv betaler kilometer penge og præmier til DJ’s markprøver.


  1. Indstilling kontinental suppleant kandidat til dommerudvalget

Jesper Kjærulf indstilles som fuldgyldigt medlem i dommerudvalget.

Kim Nielsen indstilles som suppleant i dommerudvalget.

  1. Godkendelse af FJD’s formue overføres til SJD

Efter en kort debat vedtog man at overføre hele kapitalen til SJD med den anmærkning, at specialklubberne forbeholder sig ret til en udlodning såfremt det ved afslutningen af driften, og dermed regnskabet i SJD for 2019, viser sig, at der er en unødvendig stor likvid arbejdskapital i SJD.

Kapitalen overføres med notat om indskud pr. specialklub ud fra medlemsopgørelse i FJD pr. 31.12.2018.

  1. Nedlukning af FJD.

Der har været enighed i FJD gennem hele processen med nedlukning af FJD og truffet gode beslutninger.

Enighed om nedlukning af FJD.

  1. Eventuelt.

PKK takkede for god ro og orden.