Fuldbrugsprøveudvalg

Tommy Hougaard, Formand
Kløvervangen 5, Nørager
8961 Allingeåbro
tlf.: 2244 7188

Ove Nissen Nielsen
Jan Feigh
Uffe Søndergaard, ØkonomiFULDBRUGSPRØVER I DANMARK >>>

FULDBRUGSPRØVE REGLER >>>


FUV KOMMISORIUM

Kommissorium for Fuldbrugsprøveudvalget – FUV
Stående Jagthunde i Danmark - SJD
Ver. 01-19


1. STRUKTUR
Fuldbrugsprøveudvalget (FUV) er et udvalg på 4 erfarne og aktive jagthundefolk under SJD nedsat af bestyrelsen efter indstilling fra ”de stiftende organisationer”. Mindst et af udvalgsmedlemmerne skal være autoriseret markprøvedommer.
* Udvalgsmedlemmerne vælges for 4 år ad gangen. Dog kan bestyrelsen til enhver tid ændre FUV's sammensætning. Genvalg kan finde sted til højst 2 fortløbende valgperioder.
* For at sikre kontinuiteten i udvalget er der – efter nærmere aftalt procedure – årligt valg af ét medlem til FUV.
*  FUV vælger selv sin formand.
2. OPGAVER
a) FUV planlægger og sørger for afvikling af det fornødne antal landsdækkende fuldbrugsprøver i samarbejde med MUV.
b) FUV udarbejder de fornødne vejledninger for dommere og prøveledere. Vejledningerne skal, inden de udsendes, forelægges repræsentantskabet og DUV til godkendelse.
c) Prøveledere til fuldbrugsprøverne udpeges af FUV.
d) FUV’s hjemmeside er en integreret del af organisationens hjemmeside således at nyheder, resultater m.v. er en del af denne.
Bemærkninger
ad 2. a.: Det tilstræbes, at alle hunde, der tilmeldes en fuldbrugsprøve, og som opfylder adgangsbetingelserne, skal have mulighed for at deltage i en af fuldbrugsprøverne. Det tilstræbes, at fuldbrugsprøverne balancerer økonomisk, hvorfor tilmeldingsgebyret til enhver tid skal være justeret efter pris- og omkostningsudviklingen.
ad 2. b.: Eventuelle forslag til ændring af "Regler for afholdelse af fuldbrugsprøver i Danmark" skal stiles til SJD’s bestyrelse. Inden et forslag fremmes til vedtagelse skal det i høring ved specialklubberne, FUV skal høres for så vidt angår det faglige og DUV for det rent bedømmelsesmæssige.
3. Økonomi
FUV tilser at den enkelte prøveleder modtager forskud, hvilket sker ved, at FUV udfylder og indsender skema nr. XX til kassereren, der herefter overfører det anviste beløb til prøvelederen.
Side 2 af 2
Efter prøven indsender prøvelederen afregning på skema nr. yy senest 8 dage efter prøvens afvikling, og afregner samtidig overskud til det på skemaet anførte kontonummer for Ny Org.
FUV indsender årsregnskab senest 1. december i aktivitetsåret.
Budget indsendes senest (så det kan nå at komme med i totalbudgettet)
Afregning af aktiviteter, refusion af omkostninger og øvrige økonomiske transaktioner sker jfr. cirkulære nr. K1-19