Dommerudvalgets info side  (DUV)

Sven Aage Vad Formand Engelske racer 
Gørdingvej 5 6740 Bramming 7517 7279 / 4045 8227

Poul Aagaard Sørensen Engelske racer 
Baldersvej 26  7800 Skive 27648190Bjarne Axelsen Kontinentale Racer 
Slågårdsvej 7 4660 St. Heddinge 56529990 / 29247720

Jesper Kjærulf Hansen Kontinentale Racer 
Rimmervej 50 Ulsted 9370 Hals 2527 7343

Suppleanter Robert Poulsen Engelske racer & Kim Nielsen Kontinentale racer

FÆLLESMARKPRØVEREGLER 15. 12 2021


DOMMERLISTE

DOMMER KATEGORIER ENGELSKE RACER

DOMMER KATEGORIER KONTINENTALE RACER

ANSØGNINGSBLANKET MARKPRØVE DOMMER  

UDDANNELSE SOM MARKKPRØVEDOMMER 

UDDANNELSE SOM MARKKPRØVEDOMMER SKEMA


Forløbelig findes alle dommerudvalgets INSTRUKTIONER mm samt REGLER PÅ PRØVER, på linket "Der var engang" på forsiden øverst th.

Retningslinjer for afholdelse af prøver i SJD regiDUV Kommisorium

Struktur

Dommerudvalget (DUV)
er et udvalg under Dansk Jagthunde Udvalg (DJU) på 4 erfarne og aktive jagthundesportsfolk, der nyder almindelig respekt. DUV nedsættes af DJU's bestyrelse efter indstilling fra DJU's organisationer. DUV's medlemmer skal være autoriserede markprøvedommere, 2 engelske og 2 kontinentale dommere.

 • Udvalgsmedlemmerne vælges for 4 år ad gangen. Dog kan DJU's bestyrelse til enhver tid ændre DUV's sammensætning. Genvalg kan finde sted til højst 3 fortløbende valgperioder.
 • DUV vælger selv sin formand, som personligt eller ved stedfortræder kan deltage i DJU's bestyrelsesmøder med tale- men uden stemmeret med det formål at kunne bevare kontinuiteten i sit arbejde for DJU. Udvalget træffer sine beslutninger ved stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
 • DUV kan antage lønnet sekretærbistand.

Opgaver

a. DUV er ansvarlig for og tilrettelægger uddannelsen af dommeraspiranter og indstiller aspiranterne til DJU's eventuelle autorisation.

 • DUV afholder dommermøder/seminarer efter behov.
 • DUV kontrollerer, at DJU's prøveregler efterleves af de autoriserede dommere og har påtaleret over for disse. DUV har ret til indseende med kritikker fra anerkendte prøver og modtager fra de prøvearrangerende organisationer alle kritikker.
 • DUV kan over for DJU indstille, at en dommers autorisation inddrages.
 • M.h.t. fortolkningen af DJU's prøveregler er DUV vejledende organ.
 • DUV kan offentliggøre fortolkninger af prøveregler og kan formulere og udgive kutymer. DUV kan rette direkte henvendelse til dommerne.
 • DUV kan foreslå ændringer i DJU's prøveregler, ligesom DUV skal høres, hvis ændringer foreslås af andre.
 • DUV er ikke en klageinstans, men kan efter anmodning fremkomme med udtalelser i konkrete klagesager.
 • DUV er budgetansvarlig og skal senest 1. december til DJU's økonomiudvalg indsende regnskab for indeværende kalenderår samt budgetforslag for næste år.