Vedtægter for ”Stående Jagthunde i Danmark”  - SJD

www.sjid.dk

SJD er stiftet af Dansk Kennel Klub, Danmarks Jægerforbund og klubberne for stående hønsehunde, som er Dansk Breton Klub, Engelsk Setter Klub, Dansk Irsk Setter Klub, Dansk Gordon Setter Klub, Dansk Pointer Klub, Dansk Ruhår Klub, Klubben for Gamle Danske Hønsehunde, Langhårs Klubben, Dansk Münsterländer Klub, Dansk Vizsla Klub, Dansk Weimaraner Klub og Korthaarklubben.

SJD’s hjemsted er formanden for bestyrelsens adresse.

 1. FORMÅL

SJD har til formål:

 • At sætte den stående hund og medlemmerne i fokus.
 • At fremme interessen for jagten med den stående hund, at vurdere og fastslå hundenes jagtlige egenskaber og dressurbarhed igennem afholdelse af prøver til vejledning for avlsarbejdet samt
 • At stimulere interessen for veldresserede jagthunde for der igennem at tilstræbe en højnelse af jagtkulturen og jagtens anseelse.
 1. ARBEJDSOMRÅDE

SJD afholder prøver beskrevet i FMR samt fuldbrugsprøver og udstillinger. Prøverne centraliseres og gennemføres efter direktiv fra SJD. SJD, Specialklubberne, DJ og DKK planlægger og gennemfører markprøver koordineret af markprøveudvalget, nedsat af SJD.

 1. ORGANISATION

SJD er organiseret med et repræsentantskab og en bestyrelse. Repræsentantskabet er SJD’s øverste myndighed.

 1. Repræsentantskabet består af:
  • En repræsentant fra hver af de deltagende specialklubber samt bestyrelsen i alt 17 repræsentantskabsmedlemmer
  • For hver ny specialklub, der optages i SJD, forøges antallet af medlemmer i repræsentantskabet med et medlem
 2. Bestyrelsen består af:
  • Bestyrelsen i SJD består af 7 medlemmer heraf to pladser til Danmarks Jægerforbund, to til Dansk Kennel Klub og to fra repræsentantskabet samt en formand, der vælges efter pkt. 3. c.
  • Fra repræsentantskabet er det formand og næstformand, der deltager.
  • Det er en betingelse, at bestyrelsesmedlemmerne har indsigt i arbejdet med den stående hund, samt at de er valgt fra respektive organisationer.
 3. Bestyrelsesformanden vælges ud fra følgende kriterier:
  • Formanden for bestyrelsen vælges uden for specialklubbernes kreds af formænd.
   Bestyrelsen indstiller til repræsentantskabet et formandsemne, der har aktiv erfaring med arbejdet og jagten med den stående hund og er medlem af en specialklub for stående jagthunde samt har organisatorisk erfaring.
  • Repræsentantskabet vælger formanden.
  • Såfremt den valgte bestyrelsesformand under sin funktionsperiode vælges som formand for en af de til SJD tilsluttede specialklubber, er han pligtig at fratræde som formand for SJD og repræsentantskabet vælger en ny.
 4. Repræsentanter for specialklubber er organiseret i henholdsvis en engelsk og en kontinental gruppe jfr. pkt. 14.
 5. Bestyrelsen understøttes af et sekretariat i det daglige arbejde.

LEDELSE

 1. Repræsentantskabet

Repræsentantskabets arbejdsområde er beskrevet i forretningsorden for repræsentantskabet, og repræsentantskabet godkender eventuelle ændringer af FMR.

Formandskabet

 1. Repræsentantskabet vælger en formand og næstformand, en fra den engelske og en fra den kontinentale gruppe, disse udgør i forening formandskabet og forestår ledelsen af repræsentantskabet.
  Formandskabet vælges for to år ad gangen.
  Endvidere vælges der to suppleanter en fra hver gruppe
 2. Hvis formanden udtræder, indtræder næstformanden i dennes sted, som næstformand indtræder suppleanten fra den udtrædende formands gruppe. Der vælges en ny suppleant i repræsentantskabet fra den gruppe, den afgående formand var valgt fra.
  Hvis næstformanden udtræder, tiltræder suppleanten fra den gruppe som næstformanden var valgt fra, der vælges en ny suppleant ved førstkommende repræsentantskabsmøde.
 3. Nyindtrådte medlemmer i formandskabet følger det/de udtrådte medlems valgperiode.
 4. Formanden og næstformanden indtræder automatisk i SJD’s bestyrelse som repræsentanter for repræsentantskabet, og ved forfald indtræder den valgte suppleant jf. pkt. 4.a.
 1. Bestyrelsen

Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige ledelse af SJD.

 1. Repræsentanter fra DKK og DJ følger de respektive organisationers valgperiode.
 2. Repræsentanter fra repræsentantskabet følger dettes formandskabs valgperiode (2 år).
 3. Bestyrelsen sikrer den daglige drift af SJD opgaver støttet af sekretariatet og udvalgene, som beskrevet i pkt.6.
 4. Bestyrelsens ansvarsområder er i øvrigt:
  • Uddannelse og godkendelse af dommere til de af SJD anerkendte prøver,
  • Udarbejdelse af kommissorier for de af bestyrelsen nedsatte udvalg samt kontrol med, at kommissorierne efterleves.
 1. UDVALG

Til at støtte bestyrelsen nedsættes der en række udvalg:
Dommerudvalg (DUV)
Markprøveudvalg (MUV)
Slæb- og apporteringsprøveudvalg (SAU)
Fuldbrugsprøveudvalg (FUV)
Udvalg for markvildt og natur
Udstillingsudvalg

 1. Bestyrelsen kan beslutte yderligere udvalg nedsat inden for en given økonomisk ramme, yderligere udvalg skal godkendes af repræsentantskabet.
 2. Udvalgene arbejder og sammensættes efter et kommissorium, som er udarbejdet af bestyrelsen og godkendt i repræsentantskabet.
 3. Udvalgsmedlemmerne udpeges af bestyrelsen efter indstilling fra de respektive specialklubber, DKK og DJ.
 4. Valgperioder

Medlemmer til SJD’s bestyrelse vælges jf. pkt. 5.

 1. Udvalgsmedlemmer udpeges for 4 år ad gangen.
  b. Udvalgenes sammensætning kan uanset ovennævnte valgperioder til enhver tid ændres af SJD’s bestyrelse efter godkendelse i repræsentantskabet.
  c. Genvalg til udvalg kan højst finde sted til 2 fortløbende valgperioder. I særlige tilfælde kan repræsentantskabet dispensere fra dette.
 2. MARKPRØVER/AVLSPRØVER

SJD afholder det fornødne antal kvalitetsprøver, fuld- og brugsprøver.
SJD afholder vinderprøver såvel om foråret som i jagttiden inden for de fastlagte regler her for.

SJD afholder om foråret en afsluttende mesterskabsprøve samt om efteråret Danmarksmesterskab (DM).

Bestyrelsen udtager fra vinderprøverne et nærmere bestemt antal engelske og kontinentale hunde for deltagelse i de to mesterskaber.

Bestyrelsen udarbejder et notat for udtagelse og afholdelse af forårsmesterskabet og DM til godkendelse i repræsentantskabet.

Specialklubberne kan afholde avlsprøver, samt kvalitetsprøver på specialklubbernes respektive hovedprøver.

 1. Klagesager
 • Klagesager der kan medføre påtaler som advarsel eller misbilligelse afgøres af bestyrelsen
 • Klagesager medførende disciplinære sanktioner håndteres af DKK`s disciplinærnævn
 1. Økonomi
 2. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens økonomi.
 3. Bestyrelsen udarbejder årsregnskabet, der forelægges for den/de af repræsentantskabet valgte/udpegede uafhængige revisorer senest den 1. maj.
 4. Regnskabet revideres af de valgte revisorer, og det reviderede regnskab skal forelægges repræsentantskabet i maj til decharge.
 5. Den enkelte specialklubs samlede kontingent, bidrag og gebyrer udregnes i forhold til antallet af klubbens stemmeberettigede medlemmer pr. 31. december året før, beløbet forfalder.
  e. Den enkelte specialklubs samlede udgift til ”Jagthunden” pålignes forholdsmæssigt efter antal udsendte medlemsblade til specialklubbens medlemmer.
  f. Kontingent, bidrag og gebyrer betales forud af specialklubben, således at beløbet for det kommende år er SJD’s kasserer i hænde senest pr. 1. marts i det år, kontingentet vedrører.

Ved manglende indbetaling sendes en rykker til specialklubbens kasserer og formand.

Honoreres kravet ikke indenfor 14 dage, mister specialklubben sine privilegier i det år kontingentet vedrører, herunder stemmeret.

 1. Evt. overskud/underskud ved SJD’s udstilling fordeles forholdsmæssigt mellem klubberne efter antallet af deltagende hunde.
 2. Rimelige udgifter i forbindelse med arbejdet for SJD, der er initieret gennem fastlagte opgaver eller godkendt af bestyrelsen og/eller repræsentantskabet, godtgøres efter regning.

Her ud over ydes der kørselsgodtgørelse efter de af staten fastsatte laveste takster.

Ved aktiviteter, hvor man deltager som repræsentant for specialklubben, f.eks. ved bestyrelsesmøde, vil afholdelse af eventuelle udgifter være SJD uvedkommende.

 1. Vedtægtsændringer

Ændringer af Vedtægterne kan kun gennemføres hvis 2/3 af bestyrelsen svarende til fem bestyrelsesmedlemmer stemmer for forslaget til ændring.

Hvis forslaget til ændring af Vedtægterne vedtages i bestyrelsen, sendes forslaget til godkendelse i repræsentantskabet jf. pkt. 15.

 1. Tegningsregel

SJD tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med et bestyrelsesmedlem.

 1. Medlemmer (Specialklubberne)

Alle specialklubber under DKK, der repræsenterer en stående jagthunderace, kan være medlem af SJD.

 1. Nye specialklubber kan optages efter afstemning i repræsentantskabet med et flertal på mindst 2/3, og indmeldelsesgebyr vedtages med 2/3 flertal efter indstilling fra repræsentantskabet.

Der føres en liste over medlemmerne, som ajourføres af kassereren.
b. Der kan tildeles begrænset medlemskab, kaldet: ”Associeret medlem uden stemmeret” – til ansøgere, der ikke har mulighed for at udnytte medlemskabet fuldt ud.

Nye associerede medlemmer kan optages ved afstemning blandt medlemmerne af bestyrelsen med 2/3 flertal, og eventuelle betingelser for det begrænsede medlemskab vedtages med 2/3 flertal af repræsentantskabet efter indstilling fra formandskabet.

Der føres en liste over Associerede medlemmer, som ajourføres af kassereren.

 1. Ønsker en specialklub at udtræde af SJD, kan dette ske med 1 års forudgående varsel til en 1. januar.
 2. Efter indstilling fra et flertal i bestyrelsen kan repræsentantskabet bringe en specialklubs medlemskab til ophør med 3 måneders varsel, såfremt det vedtages i repræsentantskabet med minimum 3/4 stemmers flertal.
 3. Specialklubber der udtræder af SJD eller får opsagt sit medlemskab af SJD, kan ikke gøre krav på SJD’s formue eller dele heraf.
 4. Grupperne

Repræsentantskabets medlemmer er opdelt i henholdsvis en Engelsk og en Kontinental gruppe (”Grupperne”).

 1. Grupperne bestemmer, hver for sig, suverænt de anliggender, der udelukkende omhandler deres respektive racer, samt afholder det antal møder, gruppen finder nødvendigt.
 2. Gruppemøderne ledes af gruppens repræsentant i formandskabet.
 3. Begge grupper er, ved deres repræsentant i formandskabet, berettiget til at løfte emner ind i repræsentantskabet.
 4. Beslutninger der er truffet i den ene gruppe, og hvor disse beslutninger ikke på nogen måde vedrører den anden gruppe, skal disse respekteres af alle gruppens medlemmer, og nyde fuld opbakning fra den anden gruppe.
 5. Enhver beslutning, der træffes i den ene gruppe, og som eventuelt kan have konsekvenser for den anden gruppe, skal indbringes for repræsentantskabet til endelig afgørelse jf. pkt. 5.
 6. Alle aftaler og beslutninger, der tages i den enkelte gruppe, refereres loyalt til repræsentantskabet, således at alle er velorienterede.
 7. Der gælder de samme retningslinjer omkring referater for grupperne, som er gældende for repræsentantskabet jf. forretningsorden for repræsentantskabet.
 8. Afstemninger

Afstemninger i såvel repræsentantskabet som i grupperne afgøres ved almindeligt flertal, medmindre andet er bestemt i disse vedtægter. Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende og ved dennes fravær, næstformandens – jf. forretningsorden for bestyrelsen. I grupperne er gruppeformandens stemme afgørende.

 1. Hvert medlem af repræsentantskabet har som udgangspunkt én stemme.
 2. Der skal, hvis blot ét medlem af repræsentantskabet fremsætter ønske herom, ske afstemning efter specialklubbernes størrelse i disse – og kun i disse – tilfælde:

– ændringer i vedtægter, valg, forretningsorden og kommissorier.

I disse tilfælde har hver specialklub en stemmevægt, der svarer til én stemme pr. påbegyndt 100 medlemmer med stemmeret, opgjort pr. 31. december året før.

 1. Disciplinære foranstaltninger

Tilsidesætter en specialklub SJD’s vedtægter og interesser, eller overholder specialklubben ikke sine økonomiske forpligtigelser overfor SJD, kan repræsentantskabet opsige samarbejdet med specialklubben med 3⁄4 flertal. Opsigelsen træder i kraft med 3 måneders forudgående varsel.

 1. Opløsning af SJD

SJD kan opløses, såfremt 3⁄4 af repræsentantskabet stemmer for dette.

 1. SJD opløses automatisk, hvis antallet af deltagende specialklubber bliver mindre end tre. En eventuel formue deles mellem de tilbageværende specialklubber efter størrelse.
  b. Nævnte principper.

Nærværende vedtægter, der består af 6 sider, udgør SJD’s vedtægter fra dennes oprettelse

Sabro, den 18. december 2018